Zebranie Przedstawicieli

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie działając na podstawie § 34 Statutu ust.1 pkt. 6 zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 20.07.2020r. na godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.

3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie w 2019 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności w 2019 r.

8. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2019.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w Statucie,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r.,

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.,

5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2019 r.,

6) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.,

7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

8) przedstawienia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,

9) przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż określono w § 24 ust.1 Statutu Banku, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 20.07.2020 r. godz. 11:00 .

W Centrali Banku Spółdzielczego w Rymanowie przy ul. Rynek 14 wyłożone są do wglądu członków dokumenty:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,

• sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

• projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,

• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.