/

Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie

o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

 

W  związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Rymanowie, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu  Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Rymanowie”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka ładu korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne  Banku  w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Rymanowie” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsrymanow.pl

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1.  Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

 W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

2. Zasady określone w §  11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

 Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

 

3. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych

   na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

 

W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.