/

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Rymanowie

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Rymanowie

 

 

I.                    CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§1

Cele systemu kontroli wewnętrznej

W Banku Spółdzielczym w Rymanowie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem, zgodnie z art.9c ust. 1 Prawa bankowego, jest zapewnienie:

1)      Skuteczności i efektywności działania,

2)      Wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3)      Przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem,

4)      Zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

§2

Zasady funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Rymanowie oparty jest                        o rozwiązania wynikające z:

1)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe,

2)      Ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu baków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się i bankach zrzeszających,

3)      Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w banku;

4)      Rekomendacji H KNF dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach,

5)      Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych praktyk w zakresie funkcji audytu oraz systemu kontroli wewnętrznej.

§3

Funkcja kontroli

 

1.       Na funkcje kontroli składają się:

1)      Mechanizmy kontrolne;

2)      Niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych;

3)      Raportowanie w ramach funkcji kontroli;

2.       Bank przypisuje kluczowe mechanizmy kontrolne  procesom istotnym.

3.       Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli w szczególności przez:

1)      Rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis systemu, procesu, struktury organizacyjnej;

2)      Opis, w formie matrycy funkcji kontroli, powiązania celów, o których mowa w § 1, z procesami w działalności Banku, które przez Bank zostały uznane za istotne, oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych.

 

§4

Struktura Sytemu Kontroli Wewnętrznej

 

1.       Funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Rymanowie system kontroli wewnętrznej zorganizowany jest na trzech niezależnych poziomach:

1)      Poziom I to funkcja zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej;

2)      Poziom II to funkcja zarządzania ryzykiem realizowana przez specjalnie do tego powołane stanowiska w strukturach Banku niezależne od zarządzania ryzykiem na Poziomie I,                      w tym stanowisko kontroli wewnętrznej i stanowisko ryzyko braku zgodności;

3)      Poziom III to funkcja audytu wewnętrznego realizowana przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

2.       Schemat struktury systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Rymanowie został przedstawiony w załączniku nr. 1.

 

§5

Kontrola realizowana na Poziomie I

1.       Kontrola realizowana na Poziomie 1 pozostaje w kompetencji Banku.

2.        Celem kontroli realizowanej na Poziomie I jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami wewnętrznymi, a także bieżące reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości oraz monitorowanie mechanizmów kontrolnych. Kontrola ta obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji.

3.       Kontrola sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego oraz wszystkie osoby, którym czynności kontrolne wyznaczana w zakresach obowiązków.

 

§6

Kontrola realizowana na Poziomie II

 

1.       Kontrola realizowana na Poziomie II pozostaje w kompetencji Banku .

2.       Kontrola realizowana na Poziomie II to  czynności kontrolne realizowane przez specjalnie dedykowane do tego stanowiska lub komórki organizacyjne Banku, niezależne od zarządzania ryzykiem i kontroli wykonywanych na Poziome I, z zachowaniem zasady braku konfliktów interesów w realizacji czynności kontrolnych.

3.       Kontrola, o której mowa w ust. 1 ma charakter ciągły  i kompleksowy. Obejmuje ocenę skuteczności mechanizmów kontroli na Poziomie I oraz ocenę prawidłowości realizacji  funkcji zarządzania ryzykiem w działalności Banku.

4.       W strukturach Banku  działają adekwatne mechanizmy zapewniające niezależność stanowiska do spraw  zgodności.

§7

Kontrola realizowana na Poziomie III

1.       Kontrola realizowana na Poziomie III to funkcja audytu wewnętrznego ( audyt wewnętrzny) realizowana przez Pion Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia, która ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku i Spółdzielni.

2.       Audyt wewnętrzny polega na okresowym badaniu, ocenie i doskonaleniu istniejących wdrożonych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz ich praktycznego stosowania. Audyt wewnętrzny ocenia zarówno zaprojektowanie jak i efektywność kontroli realizowanych na Poziomie I i II, a także ocenia skuteczność i adekwatność systemu zarządzania ryzykiem.

3.       W strukturach Spółdzielni działają adekwatne mechanizmy zapewniające niezależność funkcji audytu wewnętrznego.

4.       Zasady organizacji i realizacji audytu wewnętrznego są uregulowane w odrębnych regulacjach.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ZA ZAPROJEKTOWANIE, WPROWADZENIE ORAZ ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO I ADEKWATNEGO SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§8

Zarząd Banku

1.       Do obowiązków Zarządu Banku należy zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, stanowiskach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Banku funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcje kontroli, stanowisko kontroli wewnętrznej oraz stanowisko  do spraw zgodności.

2.       Zarząd Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników w ramach funkcji kontroli oraz współpracy ze stanowiskiem kontroli wewnętrznej i stanowiskiem  do spraw zgodności oraz Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w ramach realizacji funkcji audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom realizującym te funkcje do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione, w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

3.       W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli wewnętrznej, Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym określone środki naprawcze i dyscyplinujące.

4.       W ramach zapewnienia przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku:

1)      odpowiada za efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych;

2)      odpowiada za opracowanie Polityki Zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie Radzie Nadzorczej  lub Komitetowi Audytu, raportów w sprawie zarządzania ryzykiem braku zgodności;

3)      w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu Polityki Zgodność, Zarząd Banku  podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości, w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące.

5.       Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą Bank o sposobie wypełnienia zadań, o których mowa ust. 4.

§9

Rada Nadzorcza Banku

1.       Rada Nadzorcza Banku  sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego sytemu kontroli wewnętrznej.

2.       Rada Nadzorcza Banku monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od stanowiska kontroli wewnętrznej , stanowiska  do spraw zgodności,  Zarządu Banku, Komitetu Audytu oraz Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia w ramach realizacji funkcji audytu wewnętrznego.

3.       Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej I i II poziomu, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli oraz stanowiska kontroli wewnętrznej i stanowiska do spraw zgodności. Ocena skuteczności i adekwatności realizacji funkcji audytu wewnętrznego jest realizowana wyłącznie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

4.       Rada Nadzorcza przeprowadza oceny, o których mowa w ust. 3, na podstawnie opinii Komitetu Audytu Banku.

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.