/

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Rymanowie


 

 

System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Rymanowie

 

I.  CELE I ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§1

Cele systemu kontroli wewnętrznej

W Banku Spółdzielczym w Rymanowie funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego, jest zapewnienie:

1)       Skuteczności i efektywności działania,

2)       Wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3)       Przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem,

4)       Zgodności działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

 

 

§2
Zasady funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Rymanowie oparty jest o rozwiązania wynikające z:

1)       ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.);

2)       ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826, z późn. zm.);

3)       rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego
w banku
(Dz. U. z 2017 r. poz. 637);

4)       uchwały nr 141/2017 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydania Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej
w bankach (Dz. Urz. KNF z 2017 r. poz. 7);

5)       innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych praktyk
w zakresie funkcji audytu oraz systemu kontroli wewnętrznej.

 

 

§3
Funkcja kontroli

1.       Na funkcje kontroli składają się:

1)     mechanizmy kontrolne;

 

2)      niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych (weryfikacja  

 

               bieżąca, testowanie);

3)     raportowanie w ramach funkcji kontroli.

2.       Bank przypisuje kluczowe mechanizmy kontrolne  procesom istotnym.

3.       Bank zapewnia dokumentację funkcji kontroli w szczególności przez:

1)    rejestrowanie każdej operacji, transakcji, produktu i usługi oraz opis systemu, procesu, struktury organizacyjnej;

2)     opis, w formie matrycy funkcji kontroli, powiązania celów, o których mowa w § 1,
z procesami w działalności Banku, które przez Bank zostały uznane za istotne, oraz kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem przestrzegania tych mechanizmów kontrolnych.

 

 

 

§4
Struktura Sytemu Kontroli Wewnętrznej 

1.      Funkcjonujący w Banku Spółdzielczym w Rymanowie system kontroli wewnętrznej zorganizowany jest na trzech niezależnych liniach obrony:

1)      Pierwsza linia obrony to funkcja zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej;

2)      Na drugi poziom (linię obrony) składa się co najmniej:

·         zarządzanie ryzykiem realizowane przez specjalnie do tego powołane stanowiska lub komórki organizacyjne w strukturach Banku niezależne od zarządzania ryzykiem w ramach Pierwszej linii obrony, w tym.: Stanowisko Kontroli Wewnętrznej, Stanowisko Wierzytelności Trudnych, Stanowisko Analityk Kredytowy oraz Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz;

·         działalność komórki do spraw zgodności.

3)     Trzecia linia  obrony to funkcja audytu wewnętrznego realizowana przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, której akta rejestrowe są przechowywane
w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000572997, nr NIP 527-27-43-717.

2.      Schemat struktury systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Rymanowie został przedstawiony w załączniku nr 1.

 

 

§5
Kontrola realizowana w ramach Pierwszej linii obrony

1.      Celem kontroli realizowanej w ramach Pierwszej linii obrony jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami wewnętrznymi, a także bieżące reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości oraz monitorowanie mechanizmów kontrolnych. Kontrola ta obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji.

2.      Kontrola sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego oraz wszystkie osoby, którym czynności kontrolne wyznaczono w zakresach obowiązków.

 

 

§6
Kontrola realizowana w ramach Drugiej linii obrony 

1.      Kontrola realizowana w ramach Drugiej linii obrony to  czynności kontrolne realizowane przez specjalnie dedykowane do tego stanowiska lub komórki organizacyjne Banku, niezależne od zarządzania ryzykiem i kontroli wykonywanych w ramach Pierwszej linii obrony oraz z zachowaniem zasady braku konfliktów interesów w realizacji czynności kontrolnych.

2.      Kontrola, o której mowa w ust. 1 ma charakter ciągły  i kompleksowy. Obejmuje ocenę skuteczności mechanizmów kontroli w ramach Pierwszej linii obrony oraz ocenę prawidłowości realizacji  funkcji zarządzania ryzykiem w działalności Banku.

3.      W strukturach Banku  działają adekwatne mechanizmy zapewniające niezależność stanowiska kontroli wewnętrznej i stanowiska braku zgodności.

 

 

§7
Kontrola realizowana w ramach Trzeciej linii obrony

1.      Kontrola realizowana w ramach Trzeciej linii obrony to funkcja audytu wewnętrznego
(audyt wewnętrzny) realizowana przez Pion Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, która ma za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku.

2.      Audyt wewnętrzny polega na okresowym badaniu, ocenie i doskonaleniu istniejących wdrożonych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz ich praktycznego stosowania. Audyt wewnętrzny ocenia zarówno zaprojektowanie jak i efektywność kontroli realizowanych w ramach Pierwszej i Drugiej linii obrony, a także ocenia skuteczność
i adekwatność systemu zarządzania ryzykiem.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH ZA ZAPROJEKTOWANIE, WPROWADZENIE ORAZ ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO I ADEKWATNEGO SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

 

§8
Zarząd Banku

1.      Do obowiązków Zarządu Banku należy zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, stanowiskach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Banku funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcje kontroli, stanowisko kontroli wewnętrznej oraz stanowisko  braku zgodności.

2.      Zarząd Banku podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników
w ramach funkcji kontroli oraz współpracy ze stanowiskiem kontroli wewnętrznej
i stanowiskiem  braku zgodności oraz Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji funkcji audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom realizującym te funkcje do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione, w związku
z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

3.      W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli wewnętrznej, Zarząd Banku podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w tym określone środki naprawcze i dyscyplinujące.

4.      W ramach zapewnienia przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Zarząd Banku:

1)      odpowiada za efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych;

2)      odpowiada za opracowanie Polityki Zgodności, zapewnienie jej przestrzegania
i składanie Radzie Nadzorczej lub Komitetowi Audytu, raportów w sprawie zarządzania ryzykiem braku zgodności;

3)      w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stosowaniu Polityki Zgodności, Zarząd Banku  podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości,
w tym środki naprawcze lub dyscyplinujące.

5.      Zarząd Banku, nie rzadziej niż raz w roku, informuje Radę Nadzorczą Bank o sposobie wypełnienia zadań, o których mowa ust. 4.

 

 

§9
Komitet Audytu

1.      Komitet Audytu monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem.

2.      Komitet Audytu, przynajmniej raz w roku, opiniuje funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej. Opinia przekazywana Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego
w Rymanowie sporządzana jest na podstawie:

1)      informacji na temat nieprawidłowości krytycznych i znaczących zidentyfikowanych
w ramach niezależnego monitorowania oraz informacji na temat statusu realizacji środków naprawczych i dyscyplinujących;

2)      kwartalnych raportów dotyczących wyników identyfikacji, oceny, kontroli
i monitorowania wielkości i profilu ryzyka braku zgodności;

3)      raportów z działalności stanowiska braku zgodności i stanowiska kontroli wewnętrznej.

 

 

§10
Rada Nadzorcza Banku

1.      Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego sytemu kontroli wewnętrznej.

2.      Rada Nadzorcza Banku monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od stanowiska kontroli wewnętrznej, stanowiska  braku zgodności, Zarządu Banku, Komitetu Audytu oraz Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji funkcji audytu wewnętrznego.

3.      Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Pierwszej i Drugiej linii obrony, w tym corocznej oceny adekwatności
i skuteczności funkcji kontroli oraz stanowiska kontroli wewnętrznej i stanowiska braku zgodności. Ocena skuteczności i adekwatności realizacji funkcji audytu wewnętrznego jest realizowana wyłącznie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie.

4.      Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Rymanowie przeprowadza oceny, o których mowa w ust. 3, na podstawnie opinii Komitetu Audytu Banku.

5.      W ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Rymanowie:

1)      nadzoruje wykonywanie obowiązków przez Zarząd Banku Spółdzielczego
w Rymanowie dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności;

2) zatwierdza Politykę Zgodności Banku Spółdzielczego w Rymanowie;

3) co najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie.

6.      Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Rymanowie corocznie dokonuje oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Pierwszej i Drugiej linii obrony systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o przyjęte kryteria. Do kryteriów tych należą przede wszystkim:

1) informacja na temat nieprawidłowości krytycznych i znaczących zidentyfikowanych w ramach niezależnego monitorowania oraz informacji na temat statusu realizacji środków naprawczych i dyscyplinujących;

2) kwartalne raporty dotyczące wyników identyfikacji, oceny, kontroli i monitorowania wielkości i profilu ryzyka braku zgodności;

3)  raporty z działalności stanowiska braku zgodności i stanowiska kontroli wewnętrznej;

4) opinia Komitetu Audytu w zakresie funkcjonowania i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;

5) informacja Zarządu, o której mowa w §8 ust. 5 niniejszego dokumentu;

6) ocena Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie dotycząca adekwatności i skuteczności audytu wewnętrznego sprawowanego w Banku przez komórkę audytu wewnętrznego Spółdzielni.

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.