/

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

 

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych

 

 • finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia/kosztów kwalifikowanych - kredyt nawet bez środków własnych
 • niska prowizja – od 2% kwoty udzielonego kredytu
 • atrakcyjne oprocentowanie – WIBOR 3M + marża od 3 p.p
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat (120 miesięcy)
 • minimalna kwota kredytu - 3 000,00 PLN
 • dotacja NFOŚiGW na spłatę kapitału – 45% wartości kosztów kwalifikowanych, nie przekraczających jednostkowego kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia w kwocie 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

 

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie
 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych)

którym  to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

 

Przeznaczenie:

 • Sfinansowanie z części lub całości kredytu zakupu i montażu kolektorów słonecznych dla osób fizycznych, w szczególności kosztów kwalifikowanych, tj.: 
  • kosztu projektu:
   • budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła; lub
   • instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła;
  • kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
  • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, (brak obowiązku instalacyjnego);
  • kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych;
  • koszty innych materiałów i urządzeń, które projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uznał za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji;
  • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.
 • Konieczność posiadania przez dostawcę kolektorów:
  • certyfikatu zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze
   i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN – 12975 -2; lub
  • europejskiego certyfikatu na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.
    

Data potwierdzenia zgodności certyfikatu z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt

 • Sporządzanie kosztorysów przedsięwzięcia wyłącznie przez osoby uprawnione, spełniające co najmniej jedno z  wymagań, tj.:
  • sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. ma uprawnienia do kierowania budową w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
  • będące przedstawicielami podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
  • posiadające świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie niezbędnym dla instalacji i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
 • W przypadku, gdy kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia będą uznane za niekwalifikowane – kredyt nie będzie podlegał dotacji z NFOŚiGW.
 • Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.
 • Wartość kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane z dotacji NFOŚiGW, pomniejsza się o wartość przyznanych beneficjentowi w umowie z wykonawcą przedsięwzięcia upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania należności, także przyrzeczonych beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia.

 

kwota kredytu: od 3 000 PLN

 

okres kredytowania: do 120 miesięcy

 

spłata rat:

 • miesięcznie
 • w ratach malejących
   

zabezpieczenie:

 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji;
 • weksel In blanco (zabezpieczający zwrot dotacji NFOŚiGW);
 • inne indywidualnie ustalane z Placówką Banku.