Dzieje spółdzielczości bankowej na terenie Rymanowa

Dzieje Spółdzielczości bankowej na terenie Rymanowa i okolic na przełomie trzech wieków.

 

1852

Austriacka ustawa o stowarzyszeniach

1864

Powstanie pierwszego w Galicji Towarzystwa Zaliczkowego w Brzeżanach (obecnie
woj. tarnopolskie na Ukrainie).

1869

Powstanie Towarzystwa Zaliczkowego w Krakowie.

1870

Powstanie Towarzystwa Zaliczkowego we Lwowie.

1873

Ustawa o tzw. stowarzyszeniach zarobkowych i gospodarczych, według której spółdzielnie kredytowe miały jedynie obowiązek rejestrowania swemu statutu w sądzie handlowym.

1874

Powstanie Związku Stowarzyszeń Zarobkowych we Lwowie. Związek pomagał w zakładaniu spółdzielni oraz w ich bieżącej działalności, przeprowadzał także ich lustrację. Dotyczy to także spółdzielni powstałych w Rymanowie. Dokładna data powstania Związku: 28.09.1974.

1875

Powstanie Towarzystwa Zaliczkowego w Rymanowie. Dokładna data rejestracji: 17.12.1875.

1876

Powstanie Towarzystwa Kredytowego dla Handlu i Przemysłu w Rymanowie - towarzystwa zarejestrowanego z potrójną odpowiedzialnością. Dokładna data powstania niepewna, być może powstało rok później.

1890

Powstanie pierwszej w Galicji kasy typu Raiffeisena w Czernichowie pod Krakowem. Nosiła nazwę kasy oszczędności i pożyczek.

1893

Powstanie Towarzystwa  Oszczędności i Kredytu w Rymanowie, spółdzielni z ograniczoną poręką.

1897

Powstanie Rymanowskiej Kasy Katolickiej dla Rzemieślników i Rolników. Dokładna data rejestracji: 15.01.1897.

1899

Wydział Krajowy z upoważnienia Sejmu obejmuje patronat nad kasami pożyczkowo
- oszczędnościowymi.  Kierownikiem Patronatu zostaje dr Franciszek Stefczyk.

1902

Powstanie Kasy Stefczyka w Klimkówce.

1903

Towarzystwo Zaliczkowe w Rymanowie kupuje budynek przy obecnej ulicy Sanockiej. Dokładna data zawarcia kontraktu: 8.05.1903.

Wydanie ustawy, zgodnie z którą towarzystwa zarobkowe i  gospodarcze przynajmniej raz na dwa lata musiało się poddać rewizji przeprowadzonej przez instytucję nadrzędną. Krajowe organizacje spółdzielcze nabywają tym samym uprawnienia związku rewizyjnego.

1909

Rozpoczęcie działalności przez Krajową Centralną Kasę Spółek Rolniczych, nadrzędnej instytucji finansowej stowarzyszeń spółdzielczych. Dyrektorem generalnym został
dr Franciszek Stefczyk.

1910

Rymanowska Kasa Katolicka dla Rzemieślników i Rolników zleca rozpoczęcie prac przy budowie swojej siedziby przy ul. Kościuszki 1,

1912

Rymanowska Kasa Katolicka dla Rzemieślników i Rolników kupuje parcelę pod budowę budynku. Dokładna data zawarcia kontraktu: 9.07.1912.

1914

Budynek Rymanowskiej Kasy zajmują na dwa lata wojska rosyjskie. Rymanowska Kasa na ten okres zawiesza działalność

1919

Rymanowska Kasa wydzierżawia część budynku poczcie.

1920

Wprowadzenie marki polskiej jako jedynej waluty obowiązującej na terenie Polski

1921

Wejście w życie uchwalonej w poprzednim roku ustawy o spółdzielniach w pełni uwzględniającej zasady roczdelskie

1924

Powstanie Unii Związków Spółdzielczych w Polsce i Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych RP.

Wprowadzenie złotego.

1934

Powstanie  w wyniku połączenia Unii Związków Spółdzielczych w Polsce i Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych RP związku rewizyjnego pod nazwą: Związek Spółdzielni Rolniczych
i Zarobkowo-Gospodarczych RP

1942

Powstanie Banku Spółdzielczego w Rymanowie, w wyniku połączenia Towarzystwa Zaliczkowego
i Rymanowskiej Kasy Katolickiej. Dokładna data rejestracji Banku: 28.10.1942

1949

Połączenie Kasy Stefczyka z Bankiem Spółdzielczym w Rymanowie.

1950

Zarządzenie Ministra Skarbu o przekształceniu części spółdzielni w gminne kasy spółdzielcze.

Przekształcenie Banku Spółdzielczego w Gminną Kasę Spółdzielczą w Rymanowie. Data rejestracji: 21.07.1950.

1956

Przekształcenie Gminnej Kasy Spółdzielczej w Kasę Spółdzielczą. Początek funkcjonowania spółdzielni jako spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej (SOP). Dokładna data uchwalenia nowego statutu: 24.06.1956

1960

Nowa ustawa o prawie bankowym określa status SOP i zakres ich działalności, zezwala na używanie nazwy „bank" z dodatkiem „spółdzielczy". Przywraca spółdzielniom samodzielność
i samorządność

1961

Kasa Spółdzielcza zmienia nazwę na Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością udziałami,
w dalszym ciągu działając jako SOP. Dokładna data rejestracji: 27.10.1961.

1974

W trakcie pracy, w siedzibie Banku, umiera długoletni dyrektor, prezes Zarządu Władysław Hićkiewicz (3.10.1974). W grudniu dyrektorem zostaje Franciszek Józefowicz.

1975

Na mocy nowej ustawy Prawo Bankowe z dniem 1.07.1975 powołano do życia państwowo
-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Staje się on centralą organizacyjną, finansową
i lustracyjną banków spółdzielczych. Zrzeszone w nim SOP otrzymują nazwę banków spółdzielczych.

Uchwalenie nowego statutu Banku Spółdzielczego, rezygnacja w nazwie z określenia
„z odpowiedzialnością udziałami", zrzeszenie się z BGŻ. Dokładna data uchwalenia statutu: 14.09.1975.

1990

Ustawa sejmowa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielni likwidująca wszystkie centralne związki spółdzielcze. BGŻ traci funkcje centralnego związku spółdzielczego. Banki stają się samodzielnymi podmiotami.

Uchwalenie na Walnym Zebraniu Przedstawicieli BS w Rymanowie zmian w statucie znoszących podporządkowanie banku BGŻ.

1992

Zobowiązanie banków spółdzielczych przez NBP do zrzeszenia się w jednym z czterech banków zrzeszających.

Bank Spółdzielczy przenosi się do nowej siedziby. Dokładana data: 26.09.1992

1994

Zmiana na stanowisku dyrektora Banku. W miejsce Franciszka Józefowicza Rada Nadzorcza powołuje Józefa Józefowicza. (18.02.1994).

Bank Spółdzielczy w Rymanowie zrzesza się z BGŻ S.A. (uchwała RN z 18.08.1994)

Bank Spółdzielczy w Rymanowie przystępuje do Banku Regionalnego w Rzeszowie - uchwała RN
w tej sprawie z dnia 26.10.1994.

1998

Zmiana na stanowisku dyrektora Banku. W miejsce Józefa Józefowicza dyrektorem zostaje wyłoniony w drodze konkursu Robert Pacek.

od 2000

Bank Spółdzielczy w Rymanowie jako bank przejmujący łączy się z Bankami Spółdzielczymi
w Chorkówce, Nowym Żmigrodzie i Jedliczu. Data połączenia:  1.10.2000.