BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BPS FIO)

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BPS FIO)

Parasolowa konstrukcja Funduszu pozwoliła na utworzenie w ramach jednego Funduszu posiadającego osobowość prawną, czterech Subfunduszy (BPS Pieniężny, BPS Obligacji,
BPS Stabilnego Wzrostu, BPS Akcji), z których każdy może realizować własną politykę inwestycyjną. Zaletą parasolowej konstrukcji jest możliwość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi Subfunduszami bez obowiązku opłacania podatku od zysków kapitałowych, tzw. "podatku Belki" do momentu odkupienia Jednostek Uczestnictwa (Uczestnik może bez płacenia podatku przenieść środki np. z BPS Obligacji do BPS Pieniężny). Minimalna kwota pierwszej wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa to tylko 100 zł, a każda kolejna wpłata to minimum 50 zł.

 


 

Fundusz

BPS FIO

Subfundusz

BPS Pieniężny

BPS Obligacji

BPS Stabilnego Wzrostu

BPS Akcji

Ryzyko

NISKIE

UMIARKOWANE

PODWYŻSZONE

WYSOKIE

Minimalny rekomendowany okres inwestycji

1 rok

2 lata

3 lata

5 lat

Cel inwestycyjny

Ochrona kapitału
i płynności.

Ochrona kapitału
 i umiarkowany zysk.

Zysk z inwestycji (w akcje) przy ograniczonym ryzyku.

Maksymalizacja dochodów
w dłuższym okresie.

Główne składniki portfela

 • Obligacje skarbowe
 • Obligacje komercyjne
 • Lokaty bankowe
 • Obligacje skarbowe
 • Obligacje komercyjne
 •  Lokaty bankowe
 • Obligacje komercyjne
 • Obligacje skarbowe
 • Akcje
 • Inne instrumenty udziałowe
 • Lokaty bankowe
 • Akcje
 • Inne instrumenty udziałowe
 • Lokaty bankowe

 

 

 

 


 

Formularz kontaktowy

Centrala Rymanów
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.