Kredyt w Rachunku Bieżącym


Kredyt w rachunku bieżącym stanowi udostępnienie przez Bank środków pieniężnych
do realizacji przez Klienta płatności, z prowadzonego przez Bank rachunku bieżącego Klienta, w sytuacji niedoboru środków pieniężnych, powodujących powstanie na tym rachunku, zadłużenia do wysokości udzielonego kredytu.

 

Produkt przeznaczony:

 

dla Klientów:

 

1)      prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego;

2)       zewnętrznych i wewnętrznych;

 

którzy, nie korzystają w Banku z innej formy kredytowania w rachunku bieżącym.

 

na finansowanie:

 

1.    bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych.

2.      Kredyt może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank.

 

Kredyt nie może być przeznaczony na spłatę innego/ych kredytu/ów w Banku – z wyłączeniem spłat dokonywanych w ramach zobowiązań Klienta, dla których rachunek bieżący jest wskazany do cyklicznej spłaty zobowiązań wobec Banku.

 

Funkcjonowanie Kredytu

   

1.   Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w powiązaniu z przychodami z tytułu prowadzonej działalności.

2.    Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 2-krotności średnich miesięcznych wpływów, pochodzących wyłącznie z prowadzonej działalności, na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku.

3.    W przypadku podmiotów charakteryzujących się zróżnicowaniem wysokości wpływów spowodowanym sezonowością działalności dla ustalenia średniomiesięcznych wpływów na rachunek Wnioskodawcy można przyjąć wpływy z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że dla klientów pozyskiwanych z innych banków musi być zachowana 12 miesięczna ciągłość historii/ okresu wymienionego w zaświadczeniu/ach o obrotach.

 

Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 PLN. 

 

Okres kredytowania

  

1.      Kredyt jest udzielany na okres do 12 miesięcy, z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu Przedłużenie okresu kredytowania wymaga: złożenia przez Klienta wniosku kredytowego i zawarcia aneksu do Umowy kredytu.

2.       Warunkiem przedłużenia okresu kredytowania jest:

1)    złożenie wniosku kredytowego w terminie do 14 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy kredytu, wraz z dokumentami wymaganymi do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz ustalania wartości zabezpieczeń;

2)   posiadanie przez Klienta zdolności kredytowej i zaakceptowanie przez Bank dotychczasowej lub nowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,

3)   pozytywna ocena dotychczasowego wypełniania wszystkich warunków Umowy kredytu przez Klienta,

4)   uiszczenie przez Klienta prowizji należnej Bankowi,

5)   spełnienie warunków przez Klienta wynikających z zawartego aneksu do Umowy kredytu.

3.         Okres kredytowania nie ulega przedłużeniu w przypadku:

1)   doręczenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o nieprzedłużaniu okresu kredytowania, nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty kredytu;

2)   negatywnej oceny Banku, dotyczącej dotychczasowego wypełniania warunków Umowy kredytu;

3)   pogorszenia się w ocenie Banku sytuacji ekonomiczno-finansowej lub stanu majątkowego Klienta w sposób zagrażający terminowej spłacie kredytu;

4)   nie zaakceptowanie przez Bank dotychczasowej lub nowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

4.       Informację o przedłużeniu lub nieprzedłużeniu okresu kredytowania oraz o warunkach jego przedłużenia, w tym o wysokości prowizji, Bank informuję Klienta nie później niż 7 dni przed upływem okresu kredytowania.

 

Wniosek kredytowy powinien zostać rozpatrzony w terminie do 21dni

 

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M i stałej marży Banku – określonej zgodnie z Tabelą oprocentowania.

 

Wniosek kredytowy do pobrania: