Zastrzeżenie karty

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Zawiadomienie

                Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 14.06.2022r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej  oraz uchwał i wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności  do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności  Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2021.
 7.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności  w 2021 r. w tym informacji dotyczących:
 • oceny realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka,
 • oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
 • samooceny treści „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie”.
 •  Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2021.
 •  Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Rymanowie,
 • zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  Banku Spółdzielczego w Rymanowie  za 2021r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za 2021r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności za 2021r.,
 • udzielenia  członkom Zarządu Banku absolutorium za działalność w 2021r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2021r.,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • przedstawienia kierunków  rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,
 • przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym,
 • wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Rymanowie na Zgromadzenie Regionalne Związku

    Rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony.

 1. Dyskusja.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności  na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż określono w § 24 ust.1 Statutu Banku,  zwołuje się Zebranie Przedstawicieli  w drugim terminie tj. 14 czerwca 2022 r. godz. 11:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Rymanowie przy ul. Rynek 14 wyłożone są  do wglądu członków  dokumenty:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie