Zastrzeżenie karty

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 14.06.2023r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, odpowiedniości oraz uchwał i wniosków.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności BS w Rymanowie za 2022r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej BS w Rymanowie  z działalności  w 2022 r. w tym informacji dotyczących:
 • oceny realizacji Polityki wynagrodzeń BS w Rymanowie,
 • oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BS w Rymanowie oraz skuteczności jej działania za 2022r.
 1. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2022.
 2. Indywidualna (wtórna) ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena kolegialna (wtórna) Rady Nadzorczej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego  BS w Rymanowie  za 2022r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS w Rymanowie za rok 2022,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BS w Rymanowie z działalności za 2022r.,
 • udzielenia członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2022r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • przedstawienia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej BS

w Rymanowie oraz skuteczności jej działania za 2022r.

 • oceny odpowiedniości (indywidualnej wtórnej) członków Rady Nadzorczej,
 • oceny kolegialnej (wtórnej) Rady Nadzorczej,
 • uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności  na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż określono w § 24 ust.1 Statutu Banku,  zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 14 czerwca 2023 r. godz. 11:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Rymanowie przy ul. Rynek 14 wyłożone są  do wglądu członków  dokumenty:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Rymanowie