Zastrzeżenie karty

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

                    Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie zawiadamia o zwołaniu  Zebrania Przedstawicieli na dzień 10 czerwca 2021 r. 

godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz komisji ds. odpowiedniości.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności  do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie  protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności  Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2020.
 7.  Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Rymanowie z działalności  w 2020 r. wraz z  dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną  odpowiedniości Członków Zarządu, oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną realizacji  Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.
 8.  Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2020.
 9. Omówienie wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Rzeszowie.
 10. Indywidualna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena kolegialna Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Rymanowie,
 • zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  Banku Spółdzielczego w Rymanowie  za 2020r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za  rok 2020,
 • zatwierdzenia sprawozdania  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności za 2020r.,
 • udzielenia  członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2020r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • przedstawienia kierunków  rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,
 • przyjęcia wniosków polustracyjnych,
 • indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady,
 • kolegialnej oceny odpowiedniości Rady,
 • określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 • uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 • uchwalenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej,
 1. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie.
 2. Indywidualna ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 3. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie.
 4. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 5. Dyskusja.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności  na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych niż określono w § 24 ust.1 Statutu Banku,  zwołuje się Zebranie Przedstawicieli  w drugim terminie tj. 10 czerwca 2021 r. godz. 11:00 w Restauracji „Wodnik” w  Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65.

W Centrali Banku Spółdzielczego w Rymanowie przy ul. Rynek 14 wyłożone są  do wglądu członków  dokumenty:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie