Zastrzeżenie karty

Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rymanowie działając na podstawie § 34 Statutu ust.1 pkt. 6 zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 18.06.2024r. godz. 10:00 w Restauracji „Wodnik” w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 65, z następującym porządkiem obradOtwarcie Zebrania Przedstawicieli.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2. Wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

3. Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2023.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności w 2023 r. w tym informacji dotyczących:

 • oceny realizacji Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Rymanowie,
 • oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie oraz skuteczności jej działania za 2023r.

8. Przedstawienie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2023.

9. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Rzeszowie i realizacja zaleceń.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Rymanowie,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rymanowie za 2023r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Rymanowie za rok 2023,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie z działalności za 2023r.,
 • udzielenia członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2023r.,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.,
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • przedstawienia kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej,
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rymanowie oraz skuteczności jej działania za 2023r.
 • przyjęcia wniosków polustracyjnych,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż obiektu nietrwale związanego z gruntem,
 • przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym.

11. Dyskusja.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.