Zastrzeżenie karty

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KLIENTÓW, KTÓRZY OTRZYMALI SUBWENCJĘ FINANSOWĄ PFR

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na 31 stycznia 2021 r.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku, gdy Umowa została podpisana przez właściciela firmy lub jednoosobowego reprezentanta firmy, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobrane na dzień dostarczenia dokumentów do banku
W sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według KRS lub CEIDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie do Banku Pełnomocnictwa lub Oświadczenia (załączniki do Regulaminu).
W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.
Należy pamiętać, że:
1) Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych.
W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
2) Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej.
Pełnomocnictwo/Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEIDG.
Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów:
1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek UMOCOWANIE,
  • na adres mailowy: centrala-bs.rymanow@bankbps.pl

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres:
    Bank Spółdzielczy w Rymanowie, 38-480 Rymanów, ul. Rynek 14.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku
w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.
UWAGA !!!!
Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobrał z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawił go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

[section title=”One Сolumn” id=”section4″ wide=true css=”padding-bottom:3em;padding-top:3em;”]
[columns auto_height=1 vertical_align=”middle” add_margins=true]
[column width_xs=12]

[button href=”https://bsrymanow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Manual-Wniosek-Umocowanie.pdf” style=”button-51″ css=”margin-right:5px;margin-left:5px;”]Pobierz instrukcję składania Wniosku umocowanie w bankowości elektronicznej[/button]

[/column]
[/columns]
[/section]