Zastrzeżenie karty

Zmiany w „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Indywidualnych”,  „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Instytucjonalnych”, „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,  oraz „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo

Klienci Banku Spółdzielczego w Rymanowie

Bank Spółdzielczy w Rymanowie informuje, że wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Indywidualnych”,  „Taryfie opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Instytucjonalnych”, „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,  oraz „ Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szczegółowe informacje o zmianach w Taryfie opłat i prowizji dla klientów Instytucjonalnych i Indywidualnych oraz Regulaminach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych znajdą Państwo w poniższych odnośnikach:

Akceptacja zmian:

Jeśli akceptują Państwo proponowane zmiany Taryfy opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Indywidualnych,  Taryfy opłat i prowizji  pobieranych  przez Bank Spółdzielczy w Rymanowie dla Klientów Instytucjonalnych nie muszą państwo podejmować żadnych dodatkowych czynności, a wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 01 lipca 2023r. przy czym nie wcześniej niż 2 miesiące od daty otrzymania przez Państwa niniejszego zawiadomienia.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na proponowane zmiany w Taryfach, mogą Państwo
w terminie do 2 miesięcy licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zmianach:

a) bez ponoszenia opłat złożyć sprzeciw, nie wypowiadając umowy, co skutkować będzie jej wygaśnięciem, z dniem poprzedzający dzień wejścia w życie tych zmian.

b) bez ponoszenia opłat wypowiedzieć umowę, co skutkować będzie jej rozwiązaniem ze skutkiem od dnia otrzymania informacji o zmianie nie później niż od dnia, w którym zmiany zostały wprowadzone.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem 134355010 lub w dowolnej placówce Banku.