Zastrzeżenie karty

Gwarancje BGK i Cosme

Zabezpiecz spłatę kredytów obrotowych i inwestycyjnych!

Produkty skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia finansowego.

Gwarancje KFG

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Nie stanowi dotacji pieniężnej.

Informacja

Podstawowe kryteria obowiązujące dla ustalenia sektora MŚP dla firmy:

 • mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR;
 • małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR;
 • średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

Powyższe definicje sektora MŚP dotyczą również powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).

Możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów obrotowych lub inwestycyjnych.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 60 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie       o 3 miesiące;
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem);
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 120 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie       o 3 miesiące;
 • zabezpiecza do 60 proc. kwoty kredytu (nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem);
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

Podstawowe parametry gwarancji

Obowiązujące limity pomocy de minimis i gwarancji de minimis

Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji

 • Kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60 proc. kwoty kredytu, nie może przekroczyć 5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką wcześniej otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.
 • Całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego banku nie może być wyższe niż 5 mln zł.

Maksymalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy

 • W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR, a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Wartość gwarancji de minimis jest przeliczana na ekwiwalent dotacji brutto.

Uznaje się, że gwarancja stanowi ekwiwalent dotacji brutto nie przekraczający pułapu pomocy gdy:

 • gwarantowana kwota nie przekracza 1 500 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 750 000 EUR) a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat,
 • gwarantowana kwota nie przekracza 750 000 EUR (dla przedsiębiorstwa z sektora transportu drogowego towarów 375 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat.

Dokumenty do pobrania:

Gwarancje Cosme

Zakończenie okresu udzielania nowych gwarancji – od 1 maja 2022 r. nowe gwarancje COSME nie są udzielane.

Informacja

Gwarancje COSME zabezpieczają kredyt obrotowy lub inwestycyjny udzielany do wysokości 600 tys. zł  w wysokości 80 % kwoty kredytu.
Mogą z nich skorzystać m.in. ci przedsiębiorcy, którzy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, wyczerpali już limit pomocy de minimis lub nie chcą zastawiać własnego majątku, by uzyskać kredyt.
Maksymalny okres gwarancji wynosi:

 • 27 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 •  99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
Prowizja roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji. 

Dlaczego warto

Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń celem zwiększenia i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Unii Europejskiej.
Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
Cała procedura przyznania gwarancji z regwarancją przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

Dokumenty do pobrania: